شرایط ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی

  • طرح های جدید برای محصولات تولیدی را قبل افشاء باید به ثبت رساند.
  • بعد از ابداع بسته بندی منحصر به فرد باید آن را به ثبت رساند.

طرح صنعتی: به طور عامیانه طرح صنعتی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک کالا اشاره دارد.

تعریف حقوقی طرح صنعتی:در لسان حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار، و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرایند صنعتی است که در کالای خاتمه یافته ایجاد چشم نوازی و جذابیت کند.

قاعده کلی طرح صنعتی:

۱٫ ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

۲٫ ویژگی های دو بعدی مانند تزئینات، خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

۳٫ ترکیبی از موارد ذکر شده.

تغییرات از قبیل تغییر در شکل ظاهر یا نوع بسته بندی که باعث زیبا شدن محصول تولیدی شما گردید و یا باعث جذابیت محصولات شما  برای مصرف کننده می گردد قبل از افشا، بهتر است ثبت نمایید تا جلو سو استفاده رقبای خارجی و داخلی در بازارهای هدف گرفته شود.با ثبت طرح صنعتی شما می توانید به راحتی جلو و واردات یک محصول که تقلیدی از طرح تولیدی ثبت شده شما است را بگیرید.

قانون ثبت علائم اختراعات

ماده ۲۰:از نظر اين قانون ، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط ، رنگها و يا بدون آن ، به گونه اي كه تركيب يا شكل يك فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است . در يك طرح صنعتي تنها دسترسي به يك نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي باشد.

ماده ۲۱- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و يا اصيل باشد. طرح صنعتي زماني جديـد است كه ازطريق انتشار به طور محسـوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قـبل از تاريخ تسـليم اظـهارنامه يا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي كه به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود، همراه نقشه ، عكس وسايرمشخصات گرافيكي كالا كه تشكيل دهنده طرح صنعتي هستند و ذكر نوع فرآورده هايي كه طرح صنعتي براي آنها استفاده مي شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالكيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماكتي از آن را نيز به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود. اظهارنامه بايد در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردي كه متقاضي همان طراح نيست ، اظهارنامه بايد به همراه مدركي باشد كه ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح صنعتي ثابت نمايد.

ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج ) مواد(۱۱) و (۱۵) اين قانون درخصوص طرحهاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

ماده ۲۴-دو ياچند طرح صنعتي را مي توان در يك اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن كه مربوط به يك طبقه بندي بين المللي و يا مربوط به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء باشد.

ماده ۲۵- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود كه انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداكثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.
ماده ۲۶- متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه در جريان بررسي است ، آن را مسترد نمايد.

ماده ۲۷- بررسي ، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود:

الف ـ تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالكيت صنعتي است ، مشروط بر اين كه در زمان تسليم ، اظهارنامه حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيكي كالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.
ب ـ اداره مالكيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه ، آن را ازنظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نيز اين كه طرح صنعتي مذكور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط مي باشد، بررسي مي كند.
ج ـ درصورتي كه اداره مالكيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب ) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي كند..
د ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارايه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي ، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود. در اين صورت اداره مالكيت صنعتي ، يك آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده ، اداره مالكيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد كرد. رسيدگي به دعوي راجع به يك طرح صنعتي ثبت شده درمدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است كه اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي كه عليه او دعوي اقامه مي شود به طور كتبي ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۸- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي ، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:
الف ـ بهره برداري از هر طرح صنعتي كه در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالك آن است.
ب ـ بهره برداري از يك طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از: ساخت ، فروش و وارد كردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي 
ج ـ مالك طرح صنعتي ثبت شده ، مي تواند عليه شخصي كه بدون موافقت او افعال مذكور در بند (ب ) اين ماده را انجام دهد يا مرتكب عملي شود كه عادتاً موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
د ـ مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره كه از پايان دوره شروع مي شود، يك مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۲۹- هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قايم مقام قانوني او نيست . مفاد قسمت اخير ماده(۱۸) دراين خصوص نيز اعمال مي شود.

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com