درخواست ثبت تغییرات شرکت

بعد از ثبت شرکت ممکن است شرکاء به اختلاف بخورند و تصمیم بگیرند تغییراتی ایجاد کنند که این عمل در قالب ثبت تغییرات شرکت انجام می شود.

حدنصاب ها:

برای شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی فوق العاده ۷۵% و اکثریت عددی سهامداران است و مجامع عمومی عادی ۵۱% و اکثریت عددی است.

مثال۱: شخص الف، ب و ج شرکای یک شرکت مسئولیت محدود هستند.سرمایه ی شرکت ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده و میزان سهام و سمت ایشان به ترتیب زیر است:

الف- ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت مدیرعامل و عضو

ب- ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت عضو

ج- ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به سمت رئیس و عضو

شرکا تصمیم به تغییر آدرس می گیرند و ج خارج از کشور است.راه حل قانونی این است که این مسئله در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردد و از ج دعوت شود در مجمع شرکت کند.در صورتی که ایشان در جلسه حاضر نشدند و آگهی منقضی شد چون مجمع فوق العاده ست و حدنصاب آن ۷۵% و اکثریت است و با توجه به این مسئله که الف  و ب حدود ۸۴% و اکثریت عددی هم با ایشان است جلسه تشکیل و تغییر آدرس انجام می گیرد.

اما اگر تمام اعضا حضور داشته باشند دیگر مسئله آگهی دعوت منتفی است و به صورت عادی تغیی آدرس انجام می پذیرد.

حال اگر الف و ب تصمیم بگیرند در شرکت ج را از سمت خود عزل کنند به قرار زیر است:

می توانند این کار را انجام دهند زیرا عزل و نصب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است و حدنصاب آن ۵۱% و اکثریت عددی است که باز این کار با آگهی دعوت امکان پذیر است اما این فقط برای عزل و گرفتن سمت است اما برای خروج این شخص از شرکت ، وجود ایشان همراه با در دست داشتن کارت ملی الزامی است.

صلاحیت مجامع در شرکت جهت تغییرات:

مجمع فوق العاده: تغییرات در اساسنامه

عادی یا عادی بطور فوق العاده: تمدید یا انتخاب مدیران ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، روزنامه علاوه بر این تصویب صورت های مالی و ترازنامه

نکته ی قابل توجه این است که حد نصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع ۵۱% است چه برای عادی چه برای فوق العاده.همچنین وجود ۳ نفر از سهامداران الزامی است.

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com