پلمپ دفاتر مالیاتی

شرایط پلمپ دفاتر مالیاتی

با نظر به ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری اعم از شخص حقیقی و حقوقی به استثنای کسبه ی جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:

۱٫ دفتر روزنامه

۲٫ دفتر کل

۳٫ دفتر دارایی

۴٫ دفتر کپیه

دفاتر پلمپ به صورت دفتر کل و روزنامه می باشند که بر حسب کارکرد ۵۰-۱۰۰-۱۵۰ برگی می باشند.

تمامی شرکت ها جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند، عدم اخذ، تکمیل و ارائه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

حتی اگر شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

دلیل نامگذاری دفاتر پلمپ؟

کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

دفتر روزنامه؛ دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد میشود..

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه های دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود.

نکته: دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری هستند که  مطابق مقررات مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ گردد.

برای گرفتن دفاتر پلمپ شده هر سال باید پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال ۹۶ تا پایان اسفند سال ۹۵ باید اقدام نمود؛مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت میتوانند  دفاتر جدید  اخذ نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پلمپ دفاتر:

-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ” در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه” تمامی اعضای شرکت

-اسکن روزنامه رسمی تاسیس

-اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات

-مهر شرکت

دلایل رد دفاتر:

-استفاده از دفاتر سال های قبل

-ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی

-ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت

-صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده

-عدم ثبت یک یا چند فعالیت

-تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات

-درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد

موارد کاربرد دفاتر پلمپ: ارایه اظهارنامه مالیاتی

اخذ کارت بازرگانی

توجه: در صورت عدم ارائه ی دفاتر و رد دفتر جریمه ای معادل ۲۰% مالیات منظور خواهد شد.

ثبت جهانی ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت ٬ نام و نماد ٬ ثبت علائم تجاری و …

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com