شیوه گرفتن کارت بازرگانی

کلیات کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی به کارتی اطلاق می شود که دارنده ی آن بازرگان محسوب شده و عضو اتاق بازرگانی است و می تواند به طور قانونی اقدام به واردات و صادرات به میزان بیش از حد معمول نماید.

شرکت و یا شخصی که متقاضی کارت بازرگانی است؛

-اولا باید آدرسی که می دهد دارای سند مالکیت یا اجاره نامه ی محضری باشد.

-دوما مدیر عامل یا فرد متقاضی نباید سوء سابقه کیفری داشته باشد.

-سوما شخص مذکور چک برگشتی نداشته باشد.

-چهارما حداقل مدرک تحصیلی مدیر عامل دیپلم است و حداقل سن ۲۵ سال است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی شخصی(حقیقی):

۱-اصل شناسنامه و کارت ملی

۲-داشتن نشانی معتبر که دارای اجاره نامه محضری باشد یا به نام خود فرد باشد که بازدید هم دارد.

۳-عدم سوء سابقه کیفری و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه

۴-نداشتن چک برگشتی

۵-اخذ مفاصا حساب نسبت به ملک

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی شرکتی(حقوقی):

۱-ارائه اصل شناسنامه مدیر عامل و کارت ملی و یک سری کپی از شرکت نامه و روزنامه ی رسمی

۲-نشانی شرکت باید دارای سند به نام یکی از مدیران یا اجاره نامه ی محضری باشد و بازدید هم دارد.

۳-مدیر عامل دارای سابقه ی کیفری نباشد و دارای حداقل مدرک دیپلم و سن ۲۵ سال باشد.

۴-هیچ کدام از اعضای هیئت مدیره سابقه ی چک برگشتی نداشته باشند.

۵-قبلا کد اقتصادی اخذ شده باشد و اخذ مفاصا حساب و ثبت نام ارزش افزوده.

http://adultpicsxxx.com free hd porn http://qpornx.com